Contact us
We want to help you and offer you the solution that best suits your needs. Talk to us.
14/08/2014

Spain is a country with wide working hours but this commitment does not revert into a higher productivity; our country in this area is at the bottom of Europe according to the latest reports from the National Commission for the Rationalization of schedules.One of the main causes are attributed to that most managers and entrepreneurs do not rely on the liability of its employees, controlling the hours they spent in the office, instead of measuring productivity goal compliments. In spite of efforts to give, as far as possible, the culture of attendance is estimated that in Spain the percentage of employees who enjoy telework does not reach 5%, as noted from the Marketing & Communication Adecco.Face against the prevailing culture today in most Spanish companies, numerous studies support the flexible schedule helps workers to be happier and this improves their productivity. Additionally, workers value very positively the flexibility that benefits the balance between personal and professional life, above other factors such as productivity or the ability to avoid the rush hour jams.In this sense, some of the largest international companies like Google or Microsoft have chosen to let their employees work from home, or even adapt their schedules to personal needs such as taking children to school.However, today, Spanish companies are still not aware of the positive aspects that flexibility at work may bring to their business such as more productivity, talent retention, loyalty.. Beyond of the part time jobs, exist some other options that could help maximize the potential from employees using strategies, remunerated flexibility, reduced working hours, telecommuting or distribution  of project work   These measures are summarized in a scheduleAware of the importance of meeting all needs and working patterns in Lexington we adapt our service to offer office rental, offices and meetings rooms, fully available and maximum schedule flexibility. All to help you achieve your business goals.

España es el país con un horario laboral más dilatado, pero sin embargo esta dedicación no se traduce en una mayor productividad, área en la que nuestro país se encuentra a la cola de Europa, según los últimos informes de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios. Espanya és el país amb un horari laboral més dilatat, però aquesta dedicació no es tradueix en una major productivitat, area en la que el nostre país es troba a la cua d’Europa, segons els últims informes de la Comissió Nacional per a la Racionalització d’Horaris.

Una de les  principals causes s’atribueix a que, la majoria de caps i empresaris no confien en la responsabilitat els seus treballadors, aferrant-se al control visual dels seus treballadors controlant les hores que el seu equip passa a l’oficina, en lloc de valorar la seva productivitat per objectius complerts. Malgrat els esforços per abandonar, en la mesura del possible, la cultura del presentisme, s’estima que a Espanya el percentatge de treballadors que gaudeix del treball no arriba al 5%, tal i com apunten des de l’àrea de Màrketing i Comunicació d’ Adecco.Front a la cultura presencial predominant en l’actualitat a la majoria d’empreses espanyoles, nombrosos estudis avalen que la flexibilitat d’horaris contribueix a que els treballadors es trobin més feliços i això millora la seva productivitat. Addicionalment, els treballadors valoren de manera molt positiva la flexibilitat perquè beneficia a la conciliació d la vida personal i professional, per sobre d’altres actors com la productivitat o la possibilitat d’evitar els embussos de les hores punta.En aquest sentit, algunes de les més grans companyies internacionals com Google o Microsoft han optat per deixar als seus treballadors que treballin des de casa, o que adaptin els seus horaris a necessitats personals com acompanyar als seus fills a l’escola.No obstant, a dia d’avui, les companyies espanyoles encara no són conscients dels aspectes positius que  la flexibilitat laboral pot aportar al negoci, tals com són l’aprofitament de la productivitat, la retenció del talent, la fidelització, etc. Més enllà de la reducció de la jornada a contractes a temps parcial, existeixen altres opcions que podrien ajudar a aprofitar al màxim el potencials dels treballadors amb estratègies com la flexibilitat retributiva, la reducció de jornada, el teletreball o la distribució del treball per projectes… Totes aquestes opcions es poden resumir en un horari a mida.Conscients de l’ importància de cobrir tot tipus de necessitat i ritmes de treball, a Lexington ens adaptem per oferir-li el nostre servei de lloguer d’oficines, despatxos i sales de reunió totalment disponibles i amb la màxima flexibilitat horària. Tot per ajudar-te a aconseguir els teus objectius empresarials.

“Indubtablement, per a governar es necessita la fermesa; però també molta flexibilitat, paciència i compassió.”

Herni Dominique Lacordaire

Share

Inicio sesión