Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.

Política de privacitat

La present POLÍTICA DE PRIVACITAT és part integrant de l’Avís Legal de la pagina web: www.lexington.es

Lexington S.L.: Paseo de la Castellana, 141, plante 19, 28046 Madrid i CIF B28723732, (en endavant Lexington), posa en el seu coneixement que:

PRIMER.- La visita del lloc web de Lexington en el seu domini www.lexington.es no implica que l’usuari hagi de subministrar informació alguna respecte a la seva identitat, de manera que no es pugui associar a un usuari en concret per l’empresa. En el supòsit que es proporcionin dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i tractades respectant els drets dels afectats i conforme a les limitacions recollides en la normativa de protecció de dades. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal accepten de forma clara, exacte i inequívoca les presents condicions.

SEGON .- La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà, única i exclusivament a través dels correus electrònics que els usuaris puguin enviar a Lexington a l’adreça: info@lexington.es. La finalitat dels abans anomenats fitxers serà exclusivament, la gestió de la relació comercial dels clients amb la companyia i el compliment de la prestació dels serveis oferts, enviament i comunicacions a diferents persones de contacte (MAILING) i de la recepció de currículums per a cobrir possibles ofertes de treball a traves del lloc web (RRHH).

TERCER .- Les dades recollides de conformitat amb el que es disposa al paràgraf anterior es comunicaran a Salesforce, Inc amb domicili als Estats Units que presta serveis de creació de campanyes de mail màrqueting, necessàries per al desenvolupament de l’activitat de Lexington, i sempre amb les degudes garanties legals. Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.salesforce.com/es/company/privacy/full_privacy/. Per tant, l’usuari és conscient i accepta que les seves dades personals siguin tractades per Salesforce, Inc per a la suscripció i l’enviament de butlletins electrònics.

QUART .- Lexington ha desenvolupat tots els sistemes i ha implementat mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de dades de caràcter personal facilitat per l’usuari.

CINQUÈ .-L’usuari garanteix que les dades que, en el seu cas, hagi aportat a traves del present lloc web son verdaders, exactes, completes o actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència del incompliment de tal obligació.

SISÈ .- Lexington es compromet al compliment de la seva obligació de secret amb respecte altres dades de caràcter personal rebudes a traves del present lloc web i al deure de tractar-los amb confidencialitat. Les dades personals recavades no seran cedides a tercers sense el consentiment del titular dels mateixos.

SETÈ .- Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació de tractament i oposició sobre les dades de caràcter personal que hagin estat aportades a traves del present lloc web, l’usuari podrà remetre un correu electrònic a info@lexington.es. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms del sol·licitant, domicili a efecte de notificacions i petició on es concreti la sol·licitud.

OCTAU .- Lexington una vegada finalitzada la relació amb l’usuari conservarà les dades durant un temps imprescindible per complir les obligacions legals necessàries. A la seva vegada, prodecirà a la supressió de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat que van ser recavades.

Inici de sessió