Contacta amb nosaltres
Et volem ajudar i oferir la solució que s'adapti més a les teves necessitats. Explica’ns què vols.
Anna Jorge
2022-01-20

Les estructures organitzatives d’una empresa no són només estructures jeràrquiques, sinó que defineixen el funcionament de la companyia. Principalment una estructura organitzacional serveix per definir càrrecs d’autoritat o de responsabilitats dins una empresa.En establir una estructura organitzativa dins una companyia, es milloren els processos d’actuació, tots els treballadors tenen clar quin és la seva posició dins de l’empresa i els resultats estan controlats.

Avantatges de definir una estructura organizacional d’una empresa:

✔ Organització interna: L’estructura organitzativa dins d’una companyia permet als treballadors saber quin és en el seu comandament directe i conèixer els càrrecs dins de l’empresa, el que també beneficia la comunicació interna.

✔ Facilita els processos: En establir una estructura organitzacional s’agilitza la comunicació i es faciliten els processos, ja que tots els treballadors reben ordres directes del seu comandament superior.

✔ Disminueix pressió: Les responsabilitats no recauen totes sobre l’alt càrrec de l’empresa, sinó que es reparteixen a càrrecs intermedis tasques segons funcions o departaments.

4 TOP tipus d’estructures organitzatives d’una empresa:

Existeixen diferents tipus d’estructures organitzatives, en algunes, els càrrecs directius o responsables sobresalten i en altres càrrecs superiors deleguen funcions i responsabilitats a comandaments intermedis. Dependent del tipus d’empresa i dels seus processos, existeixen diferents tipus d’estructures organitzatives que poden aplicar-se.

1. Jerárquica

És l’estructura organitzacional més antiga, també coneguda com a piramidal o lineal, Està caracteritzada per la presència d’un superior en la cúspide que delega als comandaments inferiors. Entre els superiors i els treballadors existeixen línies directes d’autoritat.Un dels inconvenients de l’estructura organitzativa jeràrquica és que pot donar lloc a un excés d’autoritat.

Les estructures organitzatives d’una empresa no són només estructures jeràrquiques, sinó que defineixen el funcionament de la companyia

2. Matricial

Es tracta d’una estructura organitzativa d’una empresa en la qual es treballa per projectes o especialitzacions. En el cas que l’empresa treballi per projectes, una vegada finalitzat la feina o tasca, l’equip es diluirà. Un dels avantatges d’aquesta estructura organitzacional és l’augment de productivitat de les empreses gràcies a l’alta especialització de treball.

3. Horitzontal

Aquesta estructura organitzacional es caracteritza per l’eliminació de la gran majoria dels comandaments mitjans de l’empresa, el que suposa un contacte i relació més directe del superior de la companyia amb la resta de treballadors. Un benefici que proporciona aquesta estructura organitzacional d’una empresa és el temps de resposta, ja que, en eliminar la presència de comandaments intermedis, les ordres i respostes són més rapides.

4. En línia o Staff

Caracteritzada per ser una estructura organitzativa d’una empresa en la qual l’staff format per persones o departaments, realitza funcions d’assessorament i no ordenen directament als treballadors de l’empresa. Aquests assessors realitzen funcions o cobreixen necessitats que l’empresa no pot suplir per ella mateixa.Cada companyia té una naturalesa, necessitats i objectius diferents i en gran mida, les estructures organitzatives d’una empresa són les que t’ajudaran a complir-los. Quina és l’estructura de la teva empresa?

Compártelo

Inici de sessió